Prawo cywilne

W sprawach z zakresu prawa cywilnego zakres naszych usług obejmuje:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i oświadczeń woli;
 • reprezentacja strony w zakresie dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym;

W ramach postępowania cywilnego, kancelarie świadczą pomoc prawną
w szczególności w sprawach:

 • o roszczenia w zakresie ochrony dóbr osobistych;
 • o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli (w zakresie obowiązku złożenia takiego oświadczenia wynikającego z umowy przedwstępnej, z zapisu, z prawa odkupu oraz z odwołania darowizny);
 • o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • o roszczenia w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania;
 • o zapłatę lub o wykonanie innych świadczeń ze stosunków umownych;
 • o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • o zniesienie współwłasności oraz w zakresie stosunków między współwłaścicielami;
 • o zasiedzenie;
 • o ustanowienie drogi koniecznej i innych służebności gruntowych, a nadto o ich zasiedzenie lub stwierdzenie wygaśnięcia;
 • o rozgraniczenie nieruchomości;
 • o ochronę własności (w zakresie roszczeń o wydanie rzeczy oraz roszczeń
 • o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń);
 • o ochronę posiadania (roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego
  i zaniechanie naruszeń);
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości;
 • o wpis praw rzeczowych oraz praw i roszczeń osobistych w postępowaniu wieczystoksięgowym, a nadto inne sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym;
 • o stwierdzenie nabycia spadku, a nadto o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, o stwierdzenie nieważności testamentu;
 • o zapłatę zachowku;
 • o dział spadku.

Pozostałe usługi