Prawo rodzinne

Zakres świadczonych przez nas usług w sprawach rodzinnych obejmuje doradztwo prawne i reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach:

 • o rozwód;
 • o separację;
 • o alimenty oraz o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów;
 • o uregulowanie kontaktów oraz o zmianę orzeczenia w zakresie kontaktów;
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeńskich stosunkach majątkowych;
 • o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa;
 • o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
 • o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka;
 • o przysposobienie oraz o rozwiązanie przysposobienia;
 • o rozstrzygnięcie istotnych praw dziecka;
 • o wyrażenie zgody na podjęcie czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności w zarządzie majątkiem dziecka;
 • w przedmiocie wydania zarządzeń opiekuńczych w zakresie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz opieki;
 • o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • o zawieszenie władzy rodzicielskiej oraz o pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • a nadto o zmianę orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej;
 • w przedmiocie ustanowienia lub zwolnienia z opieki lub kurateli;
 • w przedmiocie sporządzania i opiniowania małżeńskich umów majątkowych.

Pozostałe usługi